How to find ‘The One’



Almond Eye Shape


Downturn eye shape


Upturn eye shape


Monolid eye shape


Round eye shape


Hooded eye shape